top of page
İnternet Sayfası Aydınlatma Metni

www.ozdemir-legal.com internet sayfası ("İnternet Sayfası") üzerindeki "Contact Us" sayfasında yer alan iletişim formu üzerinden tarafımıza herhangi bir mesaj iletmeniz halinde iletişim formu üzerinde yer alan kısımlara dolduracağınız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz ve GSM/telefon numaranız ile bize ilettiğiniz mesaj içeriği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 5’inci madde 2’inci fıkrasının (d) bendi kapsamında tarafınızca alenileştirilmiş olarak İnternet Sayfası üzerinde yer alan adres ve telefon bilgilerine sahip Av. Burak Özdemir tarafından talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla işlenecektir ve sadece gerekli hallerde, yani veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebebine ve amacına dayanarak, yetkili kolluk ve/veya kamu kurumlarına aktarılacaktır.

Tüm bu hususlar hakkında KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki; “Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme”, “Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme”, “Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme”, “Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme”, “Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme”, “Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme”, “Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme”, “İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme”, “Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme” taleplerinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre İnternet Sitesi üzerindeki e-posta adresi veya iletişim formu üzerinden iletebilirsiniz.

bottom of page